+48 519 393 163 kontakt@biuromowcow.pl

Naucz się przemawiać lekko i skutecznie

Słuchaj w Spotify, Apple Podcasts i innych appkach.

REGULAMIN

OTWARTEGO SZKOLENIA

„JAK PRZYGOTOWAĆ SKUTECZNE PRZEMÓWIENIE?”

REGULAMIN OTWARTEGO SZKOLENIA Z WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH
(„Regulamin”)

§ 1. Organizator
1. Organizatorem Otwartego szkolenia z wystąpień publicznych („Szkolenie”) w jest Biuro Mówców Spice Michał Kasprzyk, Jerzego Bajana 54/21, 54-129 Wrocław, NIP 8842579602.

§ 2. Uczestnicy
1. W Szkoleniu mogą brać udział osoby pełnoletnie.
2. Liczba uczestników Szkolenia jest ograniczona. W przypadku zgłoszenia w momencie, kiedy liczba miejsc zostanie wyczerpana, osoba zgłaszająca się zostanie wpisana na listę rezerwową.
3. W Szkoleniu nie mogą brać udziału obserwatorzy, czyli osoby niebiorące czynnego udziału w zajęciach.

§ 3. Rejestracja i płatność
1. Rezerwacja miejsca na Szkoleniu odbywa się poprzez serwis Evenea.
2. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest pełna opłata za udział, tj. przelanie pełnej kwoty podanej w wydarzeniu w serwisie Evenea oraz na stronie internetowej Biura Mówców Spice na wskazany przez Organizatora numer konta, z czego 50% wynosi zadatek.
3. W procesie rezerwacji miejsca na Szkoleniu ostatecznym kryterium decydującym jest kolejność uiszczenia całościowej opłaty za udział w Szkoleniu.
4. Organizator przewiduje możliwość wprowadzenia czasowych promocji – promocje będą ogłaszane bezpośrednio na stronie internetowej Organizatora lub w innych kanałach komunikacji Organizatora (media społecznościowe, newsletter, itp.).
5. Faktury za udział w Szkoleniu będą wystawiane na życzenie Uczestnika. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie danych do faktury mailem na adres e-mail: kontakt@biuromowcow.pl nie później niż na 5 dni roboczych od daty dokonania przelewu.
6. Opłata za uczestnictwo w Szkoleniu pokrywa: koszty organizacji i uczestnictwa w Szkoleniu, certyfikat uczestnictwa oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia.
7. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu zgłoszonej poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@biuromowcow.pl nie później niż na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia Szkolenia, Organizator zwróci Uczestnikowi 50% opłaty za szkolenie (50% wynosi zadatek, który nie podlega zwrotowi). W przypadku rezygnacji z Szkolenia zgłoszonej poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@biuromowcow.pl później niż na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia Szkolenia, Organizator nie zwróci Uczestnikowi dokonanej wpłaty.
8. Organizator nie zapewnia w ramach opłaty za Szkolenie dojazdu, zakwaterowania ani wyżywienia.

§ 3. Szkolenie
1. Organizator wraz z ogłoszeniem informacji o odbywaniu się Szkolenia poinformuje o osobach prowadzących.
2. Organizator zapewnia rezerwację odpowiedniej przestrzeni niezbędnej do realizacji Szkolenia, w zależności od jego specyfiki oraz liczby Uczestników. Organizator nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem Szkolenia poinformuje drogą mailową Uczestników Szkolenia o jego dokładnej lokalizacji.
3. W zależności od specyfiki Szkolenia, Organizator zapewnia pomoce dydaktyczne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Szkolenia. Ponadto ze względu na specyfikę prowadzonych zajęć, częstotliwość przerw oraz czas ich trwania może ulec zmianie – decyzję podejmują prowadzący wraz z Organizatorem.
5. Podczas trwania Szkolenia zabronione jest filmowanie. Bez zgody Organizatora zabronione jest również fotografowanie i wykonywanie nagrań audio. Tylko po uzyskaniu zgody od Organizatora, Uczestnik Szkolenia może wykorzystać w/w materiały jedynie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Uczestnik ma prawo umieścić w sieci (Internet, media społecznościowe itp.) i wykorzystywać tylko te zdjęcia, filmy lub nagrania, które zostaną zaakceptowane przez Organizatora.
6. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie lub niezgodnie z Regulaminem.

§ 4. Ochrona danych osobowych i wizerunku
2. Dane osobowe Uczestników Szkolenia (imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, wizerunek Uczestnika w postaci zdjęcia lub filmu) będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora, tj. Biuro Mówców Spice Michał Kasprzyk, Jerzego Bajana 54/21, 54-129 Wrocław, NIP 8842579602, na podstawie „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Powyższe dane osobowe będą wykorzystywane w celu zorganizowania Warsztatów.
3. Dane osobowe Uczestników Szkolenia będą również przetwarzane przez Organizatora, tj. Biuro Mówców Spice Michał Kasprzyk, Jerzego Bajana 54/21, 54-129 Wrocław, NIP 8842579602, w celach przysyłania informacji na temat przyszłych imprez/warsztatów Organizatora, publikowania informacji w serwisach społecznościowych, galeriach online i/lub innych publikacjach. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Wyrażenie niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
4. Biorąc udział w Szkoleniu, Uczestnik potwierdza, ze wyraża zgodę na nieodpłatne przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, którym jest Biuro Mówców Spice Michał Kasprzyk, Jerzego Bajana 54/21, 54-129 Wrocław, NIP 8842579602, w celu realizacji Szkolenia, a także w celach przysyłania informacji na temat przyszłych imprez/warsztatów Organizatora, publikowania informacji w serwisach społecznościowych, galeriach online i/lub innych publikacjach, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że zna przysługujące mu prawo wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@biuromowcow.pl i złożenie żądania wycofania przedmiotowej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie niniejszej zgody ma charakter dobrowolny.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników zostawione bez opieki i/lub za straty materialne Uczestników zaistniałe podczas Szkolenia, niewynikające bezpośrednio z winy Organizatora.
2. Jeśli Uczestnik spowoduje jakiekolwiek straty względem Organizatora, prowadzącego zajęcia lub innych uczestników, poniesie za ów stan pełną odpowiedzialność.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Szkolenia, zwrot całości dokonanych wpłat Uczestników nastąpi w ciągu 7 dni roboczych. O wszelkich zmianach Organizator poinformuje Uczestników niezwłocznie.
4. Złożenie zgłoszenia i/lub dokonanie opłaty za Szkolenie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonania jego zmian.
6. Kontakt z Organizatorem:
• kontakt@biuromowcow.pl
• 600365292

Pin It on Pinterest